Sistem analize rizika od nepogoda (DRAS) je proizvod Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). UNDP je UN-ova globalna razvojna mreža, koja djeluje u oko 170 država i teritorija. U Bosni i Hercegovini, za cilj imamo pomoć državi kroz ojačane državne i lokalne kapacitete kako bi sproveli političke, ekonomske i socijalne reforme i daljnji razvoj.

DRAS omogućava dostupne podatke o nepogodama, kako bi se povećala svijest o rizicima, kao i procjene prostornog rizika kombinirajući nepogodu, korištenje tla i podatke o osjetljivosti područja za ovlaštene koje donose odluke o istim. Ove procjene rizika su od kritičnog značaja za smanjenje rizika od nepogoda, te za program klimatskih promjena kako bi slijedili održiv razvoj. 

Izjava o odricanju

1. Prihvatanje naših Uvjeta

Posjetom web stranice drasinfo.org, pregledavanjem, pristupanjem ili na neki drugi način korištenjem bilo koje usluge ili informacija koje ste stvorili, prikupili, sastavili ili poslali na drasinfo.org, prihvaćate sljedeće Uvjete i Usluge pružanja usluge. Ako ne želite biti vezani našim Uvjetima, vaša jedina mogućnost jeste da ne posjetite, pregledate ili na neki drugi način koristite usluge drasinfo.org. Razumijete, slažete se i prihvatate da ti Uvjeti predstavljaju pravno obavezujući sporazum između vas i drasinfo.org i da vaša upotreba drasinfo.org upućuje na vaše zaključno prihvatanje ovog ugovora.

2. Pružanje usluga

Slažete se i potvrđujete da drasinfo.org ima pravo izmijeniti, poboljšati ili prekinuti bilo koju od svojih usluga po vlastitom nahođenju i bez obavijesti, čak i ako to može rezultirati time da vam se onemogući pristup bilo kojem sadržaju sadržanom u takvoj usluzi. Nadalje, slažete se i prihvatate da drasinfo.org ima pravo pružati vam usluge putem podružnica ili povezanih subjekata

3. Vlasnička prava

Prihvatate i slažete se da drasinfo.org može sadržavati vlasničke i povjerljive informacije, uključujući zaštitne znakove, oznake usluga i patente zaštićene zakonima o intelektualnom vlasništvu i međunarodnim ugovorima o intelektualnom vlasništvu. Naš se sadržaj ne smije prodavati, reproducirati ili distribuirati bez našeg pisanog dopuštenja. Svi trgovački znakovi, oznake usluga i logotipi trećih strana vlasništvo su njihovih vlasnika. Sva dodatna prava koja nisu posebno specificirana ovdje su rezervirana.

4. Prekid ugovora

Uvjeti ovog ugovora nastavit će se primjenjivati u trajnosti sve dok ih jedna stranka ne obustavi bez prethodne obavijesti, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga. Raskid ovog ugovora neće uticati na uvjete koji će trajati trajno.

5. Odricanje od jamstva

Razumijete i slažete se da je vaša upotreba drasinfo.org u potpunosti na vlastiti rizik i da su naše usluge pružene u zatečenom stanju i prema raspoloživosti. drasinfo.org ne daje nikakva izričita ili podrazumijevana jamstva, potvrde ili izjave vezane za rad web stranice, informacije, sadržaj, materijale ili proizvode drasinfo.org. To će uključivati, ali nije ograničeno na, implicitna jamstva o mogućnostima prodaje i prikladnosti za određenu svrhu i nepovređivanju prava, te jamstva da će pristup ili korištenje usluge biti bez prekida ili bez grešaka ili da će se nedostaci u usluzi ispraviti.

6. Izjava o odricanju vezano za prikazane informacije

Razumijete i prihvatate da su informacije prikazane na mapama i u izvještajima date u informativne svrhe. Autori mapa nisu odgovorni za tačnu vrijednost prezentiranih podataka i informacija, jer su oni samo u informativne svrhe i podložni su mnogim lokalnim specifičnostima. Većina podataka izračunava se na temelju općeg modela i može biti različita za vaše specifično područje.

7. Ograničenje odgovornosti

Razumijete i slažete se da drasinfo.org i nijedna od njegovih podružnica ili pridruženih subjekata ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili kaznenu štetu. To će uključivati, između ostalog, štetu nastalu zbog gubitka dobiti, prekida poslovanja, poslovnog ugleda ili goodwill, gubitka programa ili informacija ili drugog nematerijalnog gubitka koji proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja usluge ili informacija, ili bilo koji stalni ili privremeni prestanak takve usluge ili pristupa informacijama, brisanje ili oštećenje bilo kojeg sadržaja ili informacija ili neuspjeh pohranjivanja bilo kojeg sadržaja ili informacija. Gore navedeno ograničenje primjenjuje se bez obzira na to da li je drasinfo.org obaviješten ili je trebao biti svjestan mogućnosti takve štete. U jurisdikcijama gdje isključivanje ili ograničavanje odgovornosti za posljedičnu ili slučajnu štetu nije dopušteno, odgovornost undp.org ograničena je u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

8. Vanjski sadržaj

drasinfo.org može sadržavati hiperveze (hyperlinks) za sadržaj treće strane, oglašavanje ili web stranice. Prihvatate i slažete se da drasinfo.org nije odgovoran i ne podržava oglašavanje, proizvode ili resurse dostupne na takvim izvorima ili web stranicama.

9. Nadležnost

Vi izričito razumijete i saglasni ste da podliježete ličnoj i isključivoj nadležnosti sudova zemlje, države, pokrajine ili teritorije koju određuje samo drasinfo.org kako bi riješio bilo koju pravnu stvar koja proizlazi iz ovog ugovora ili koja se odnosi na vašu upotrebu drasinfo.org. Ako nadležan sud presudi da je bilo koja odredba ugovora nevaljana, ta će odredba biti uklonjena iz Uvjeta, a preostali Uvjeti i dalje će biti važeći.

10. Cjelokupan sporazum

Razumijete i prihvatate da gore navedeni uvjeti predstavljaju cjelokupni opći sporazum između vas i drasinfo.org. Možete biti podložni dodatnim Uvjetima i odredbama kada koristite, kupujete ili pristupate drugim uslugama, pridruženim uslugama ili sadržajima ili materijalima treće strane.

11. Izmjene Uvjeta

drasinfo.org zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta s vremena na vrijeme po vlastitom nahođenju i bez ikakve obavijesti. Promjene naših Uvjeta stupaju na snagu na datum objavljivanja, a vaš nastavak korištenja drasinfo.org nakon bilo kakvih izmjena Uvjeta označit će vaš pristanak da ih prihvatate.

Disaster Risk Analysis System (DRAS) is a product of United Nations Development Programme (UNDP). UNDP is the UN’s global development network, working in some 170 countries and territories. In Bosnia and Herzegovina, we are committed to helping the country through strengthened national and local capacities to carry out political, economic and social reforms and development.

DRAS is enabling freely accessible hazard data to citizens to increase disaster risk awareness as well as spatial risk assessments combining hazard, land use and vulnerability data for decision makers. These risk assessments are critical for disaster risk reduction and climate change programming to pursue sustainable development. 

Disclaimer

1. Acceptance of our Terms

By visiting the website drasinfo.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to drasinfo.org, you agree to be bound by the following Terms and Conditions of Service. If you do not want to be bound by our Terms your only option is not to visit, view or otherwise use the services of drasinfo.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and drasinfo.org and that your use of drasinfo.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.

2. Provision of Services

You agree and acknowledge that drasinfo.org is entitled to modify, improve or discontinue any of its services at its sole discretion and without notice to you even if it may result in you being prevented from accessing any information contained in it. Furthermore, you agree and acknowledge that undp.org is entitled to provide services to you through subsidiaries or affiliated entities.

3. Proprietary Rights

You acknowledge and agree that drasinfo.org may contain proprietary and confidential information including trademarks, service marks and patents protected by intellectual property laws and international intellectual property treaties. Our content may not be sold, reproduced, or distributed without our written permission. Any third-party trademarks, service marks and logos are the property of their respective owners. Any further rights not specifically granted herein are reserved.

4. Termination of Agreement

The Terms of this agreement will continue to apply in perpetuity until terminated by either party without notice at any time for any reason. Terms that are to continue in perpetuity shall be unaffected by the termination of this agreement.

5. Disclaimer of Warranties

You understand and agree that your use of drasinfo.org is entirely at your own risk and that our services are provided "As Is" and "As Available". drasinfo.org does not make any express or implied warranties, endorsements or representations whatsoever as to the operation of the drasinfo.org website, information, content, materials, or products. This shall include, but not be limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and non-infringement, and warranties that access to or use of the service will be uninterrupted or error-free or that defects in the service will be corrected.

6. Disclaimer of Informations Presented

You understand and agree that information presented in the maps and consequent reports are for information purposes. Authors of the maps are not responsible for the exact value of data and information presented, as they are only for information purposes and are subject to many local specifics. Most of the information is calculated based on the general model and might be different for your specific area.

7. Limitation of Liability

You understand and agree that drasinfo.org and any of its subsidiaries or affiliates shall in no event be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or exemplary damages. This shall include, but not be limited to damages for loss of profits, business interruption, business reputation or goodwill, loss of programs or information or other intangible loss arising out of the use of or the inability to use the service, or information, or any permanent or temporary cessation of such service or access to information, or the deletion or corruption of any content or information, or the failure to store any content or information. The above limitation shall apply whether or not drasinfo.org has been advised of or should have been aware of the possibility of such damages. In jurisdictions where the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages is not allowed the liability of undp.org is limited to the greatest extent permitted by law.

8. External Content

drasinfo.org may include hyperlinks to third-party content, advertising or websites. You acknowledge and agree that drasinfo.org is not responsible for and does not endorse any advertising, products or resource available from such resources or websites.

9. Jurisdiction

You expressly understand and agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the courts of the country, state, province or territory determined solely by drasinfo.org to resolve any legal matter arising from this agreement or related to your use of drasinfo.org. If the court of law having jurisdiction, rules that any provision of the agreement is invalid, then that provision will be removed from the Terms and the remaining Terms will continue to be valid.

10. Entire Agreement

You understand and agree that the above Terms constitute the entire general agreement between you and drasinfo.org. You may be subject to additional Terms and conditions when you use, purchase or access other services, affiliate services or third-party content or material.

11. Changes to the Terms

drasinfo.org reserves the right to modify these Terms from time to time at our sole discretion and without any notice. Changes to our Terms become effective on the date they are posted and your continued use of drasinfo.org after any changes to Terms will signify your agreement to be bound by them.

Систем за анализу ризика од катастрофа (ДРАС) је производ Развојног програма Уједињених нација (УНДП). УНДП је УН-ова глобална развојна мрежа, која дјелује у око 170 држава и територија. У Босни и Херцеговини, посвећени смо помагању земљи кроз јачање државних и локалних капацитета за спровођење политичких, економских и социјалних реформи и развоја.

ДРАС омогућава јавно доступне информације о поплавама и клизиштима, како би се повећала свијест о ризицима, као и просторне процјене ризика комбинујући информације о хазардима, коришћењу земљишта и податке о рањивим категоријама становништва. Овакве процјене ризика су од критичног значаја за смањење ризика од катастрофа и одрживи развој, јер омогућавају доносиоцима одлука да користе просторне процјене ризика у свакодневном раду. 

Изјава о одрицању

1. Прихватање наших Увјета

Посјетом wеб странице drasinfo.org, прегледавањем, приступањем или на неки други начин кориштењем било које услуге или информација које сте створили, прикупили, саставили или послали на drasinfo.org, прихваћате сљедеће Увјете и Услуге пружања услуге. Ако не желите бити везани нашим Увјетима, ваша једина могућност јесте да не посјетите, прегледате или на неки други начин користите услуге drasinfo.org. Разумијете, слажете се и прихватате да ти Увјети представљају правно обавезујући споразум између вас и drasinfo.org и да ваша употреба drasinfo.org упућује на ваше закључно прихватање овог уговора.

2. Пружање услуга

Слажете се и потврђујете да drasinfo.org има право измијенити, побољшати или прекинути било коју од својих услуга по властитом нахођењу и без обавијести, чак и ако то може резултирати тиме да вам се онемогући приступ било којем садржају садржаном у таквој услузи. Надаље, слажете се и прихватате да ундп.орг има право пружати вам услуге путем подружница или повезаних субјеката.

3. Власничка права

Прихватате и слажете се да drasinfo.org може садржавати власничке и повјерљиве информације, укључујући заштитне знакове, ознаке услуга и патенте заштићене законима о интелектуалном власништву и међународним уговорима о интелектуалном власништву. Наш се садржај не смије продавати, репродуцирати или дистрибуирати без нашег писаног допуштења. Сви трговачки знакови, ознаке услуга и логотипи трећих страна власништво су њихових власника. Сва додатна права која нису посебно специфицирана овдје су резервирана.

4. Прекид уговора

Увјети овог уговора наставит ће се примјењивати у трајности све док их једна странка не обустави без претходне обавијести, у било којем тренутку и из било којег разлога. Раскид овог уговора неће утицати на увјете који ће трајати трајно.

5. Одрицање од јамства

Разумијете и слажете се да је ваша употреба drasinfo.org у потпуности на властити ризик и да су наше услуге пружене у затеченом стању и према расположивости. drasinfo.org не даје никаква изричита или подразумијевана јамства, потврде или изјаве везане за рад wеб странице, информације, садржај, материјале или производе drasinfo.org. То ће укључивати, али није ограничено на, имплицитна јамства о могућностима продаје и прикладности за одређену сврху и неповређивању права, те јамства да ће приступ или кориштење услуге бити без прекида или без грешака или да ће се недостаци у услузи исправити.

6. Изјава о одрицању везано за приказане информације

Разумијете и прихватате да су информације приказане на мапама и у извјештајима дате у информативне сврхе. Аутори мапа нису одговорни за тачну вриједност презентираних података и информација, јер су они само у информативне сврхе и подложни су многим локалним специфичностима. Већина података израчунава се на темељу опћег модела и може бити различита за ваше специфично подручје.

7. Ограничење одговорности

Разумијете и слажете се да drasinfo.org и ниједна од његових подружница или придружених субјеката ни у ком случају неће бити одговорни за било какву изравну, неизравну, случајну, посљедичну или казнену штету. То ће укључивати, између осталог, штету насталу због губитка добити, прекида пословања, пословног угледа или гоодwилл, губитка програма или информација или другог нематеријалног губитка који произлази из кориштења или немогућности кориштења услуге или информација, или било који стални или привремени престанак такве услуге или приступа информацијама, брисање или оштећење било којег садржаја или информација или неуспјех похрањивања било којег садржаја или информација. Горе наведено ограничење примјењује се без обзира на то да ли је drasinfo.org обавијештен или је требао бити свјестан могућности такве штете. У јурисдикцијама гдје искључивање или ограничавање одговорности за посљедичну или случајну штету није допуштено, одговорност ундп.орг ограничена је у највећој мјери допуштеној законом.

8. Вањски садржај

drasinfo.org може садржавати хипервезе (хyперлинкс) за садржај треће стране, оглашавање или wеб странице. Прихватате и слажете се да drasinfo.org није одговоран и не подржава оглашавање, производе или ресурсе доступне на таквим изворима или wеб страницама.

9. Надлежност

Ви изричито разумијете и сагласни сте да подлијежете личној и искључивој надлежности судова земље, државе, покрајине или територије коју одређује само drasinfo.org како би ријешио било коју правну ствар која произлази из овог уговора или која се односи на вашу употребу drasinfo.org. Ако надлежан суд пресуди да је било која одредба уговора неваљана, та ће одредба бити уклоњена из Увјета, а преостали Увјети и даље ће бити важећи.

10. Цјелокупан споразум

Разумијете и прихватате да горе наведени увјети представљају цјелокупни опћи споразум између вас и drasinfo.org. Можете бити подложни додатним Увјетима и одредбама када користите, купујете или приступате другим услугама, придруженим услугама или садржајима или материјалима треће стране.

11. Измјене Увјета

drasinfo.org задржава право измјене ових Увјета с времена на вријеме по властитом нахођењу и без икакве обавијести. Промјене наших Увјета ступају на снагу на датум објављивања, а ваш наставак кориштења драс.ундп.ба након било каквих измјена Увјета означит ће ваш пристанак да их прихватате.